Dự án AMD: Phấn đấu đạt trên 90% khối lượng công việc

Đăng 26/09/2019 bởi admin

BDK – Ngay từ đầu năm 2019, Ban điều phối Dự án AMD (PCU) Bến Tre đã sớm thực hiện công tác chuẩn bị để triển khai kế hoạch công tác và ngân sách năm 2019 đạt kết quả tốt. Đã hướng đến các đối tượng hưởng lợi của dự án (DA), tiến hành giao kế hoạch và vốn thực hiện hoạt động cụ thể gắn với từng kết quả đầu ra cho các đơn vị thực hiện DA cấp tỉnh, UBND 8 huyện và 30 xã DA.

Khảo sát các mô hình phát triển kinh tế tại huyện Ba Tri. Ảnh: H. Hiệp.

Các nguồn quỹ phát huy hiệu quả

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các hoạt động của DA được tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là 4 nguồn quỹ đầu tư của DA như: Quỹ tín dụng của phụ nữ, Quỹ đồng tài trợ (CFAF), Quỹ PPP, Quỹ CIF. Các nguồn quỹ này được quan tâm triển khai và bắt đầu có khối lượng hoàn thành sẽ góp phần đáng kể trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân chung của DA trong 6 tháng cuối năm.

Quỹ tín dụng nông thôn, thành lập mới 81 nhóm tín dụng tiết kiệm với 483 thành viên, trong đó có 85 thành viên là hộ nghèo, 386 thành viên nữ. Lũy kế có 1.336 nhóm tín dụng tiết kiệm với 5.059 thành viên, trong đó có 1.699 thành viên là hộ nghèo, 4.047 thành viên nữ. Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuê tư vấn xây dựng phần mềm hệ thống quản lý tài chính, tín dụng và tiết kiệm của quỹ. Tổng vốn xoay vòng từ đầu DA đến nay lên đến 131 tỷ đồng.

Quỹ đồng tài trợ CFAF, có 69 tiểu dự án mới được phê duyệt nhằm thực hiện các hoạt động đầu tư sinh kế phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay của người dân vùng DA, giúp tạo việc làm và giảm nghèo. Lũy kế có 641 tiểu DA đã được cấp vốn tài trợ với khoảng 4.697 người hưởng lợi.

Quỹ hợp tác công – tư PPP, 5 thỏa thuận hợp tác PPP đã được ký kết giữa DN và DA trong các lĩnh vực: chế biến thủy sản, chế biến dừa, nhang sinh học, sản xuất gạo sạch và may gia công nhằm tạo liên kết, việc làm và nâng cao thu nhập cho hộ nông dân, nhất là hộ nghèo vùng DA.

Quỹ hạ tầng thích ứng CIF gắn với phát triển chuỗi giá trị, các xã đang chuẩn bị có hồ sơ, thủ tục để triển khai khi hiệp định được điều chỉnh. Có 55 công trình đường giao thông, đê bao và hệ thống thoát nước phục vụ sản xuất, dân sinh đã hoàn thành. Các công trình đầu tư đạt chất lượng và hiệu quả đầu tư, tỷ lệ hoàn vốn kinh tế các công trình khá cao (>30%).

Tập trung phát triển các chuỗi giá trị

Theo Giám đốc DA AMD Bến Tre Nguyễn Khắc Hân, phải tập trung hoàn thành mục tiêu đạt trên 90% khối lượng công việc, kết quả đầu ra và kinh phí theo hiệp định đã ký kết. Do đó, DA tiếp tục tăng tốc triển khai thực hiện hoạt động đạt các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, chú trọng thực hiện kế hoạch phát triển 8 chuỗi giá trị cấp tỉnh và 10 chuỗi cấp huyện theo Nghị quyết của Tỉnh ủy nhằm đạt mục tiêu thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và khuyến nông trong thực hiện các khâu trong chuỗi giá trị và các giải pháp công trình (CIF) phục vụ phát triển chuỗi. Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa nông dân và doanh nghiệp, đảm bảo đầu ra và giúp gia tăng giá trị cho các chuỗi cung ứng. Triển khai chương trình hợp tác công – tư (PPP) để hỗ trợ thực hiện chuỗi giá trị, giải quyết việc làm và tăng sự tham gia của lĩnh vực tư; xây dựng các mô hình hợp tác, kinh tế hợp tác hiệu quả.

Chú trọng rà soát, phân tích đề xuất các gói hệ thống thích ứng với biến đổi khí hậu, từ đó triển khai mạnh các mô hình tạo sinh kế bền vững đã được lựa chọn tại các xã DA, nhất là mô hình sử dụng Quỹ CFAF. Tiếp tục nhân rộng các mô hình thành công và các mô hình do dân đề xuất đã chứng minh tính phù hợp và hiệu quả ngoài 30 xã DA. Tiếp tục triển khai chương trình tín dụng nông thôn mở rộng ngoài 30 xã DA, cho vay theo nhu cầu của hộ nông dân và nhóm CIGs. Kết hợp đồng bộ tiểu hợp phần 2 về cung cấp vốn vay gắn với thực hiện Quỹ đồng cấp vốn CFAF. Xây dựng phần mềm quản lý quỹ theo quy mô phát triển và xây dựng kế hoạch chiến lược ngắn hạn (5 năm) và dài hạn (10 năm) cho tổ chức tài chính vi mô (MFI).

Nguồn: baodongkhoi.vn

Bài viết liên quan